INFO: +420 466 946 158 | obecstrasov@email.cz
Dnes je 12. června 2024 a svátek má Antonie 13°C | Zítra Antonín 15°C

Povinně zveřejňované informace

1.

Název

Úplný název obce bez zkratek

 

2.

Důvod a způsob založení

Právní předpisy, na jejichž základě obec vzniká (ústava a zákon o obcích)

3.

Organizační struktura

Vnitřní organizační struktura, tedy zpravidla starosta obce, zastupitelstvo obce, rada obce, případně výbory a komise, obecní úřad a jeho organizačnístruktura

4.

Kontaktní spojení

Kontaktní údaje obce

4.1

Kontaktní poštovní adresa

Adresa k doručování poštovních zásilek, případně další adresy (bližší podoba adres je uvedena přímo v příloze vyhlášky)

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Adresa všech úřadoven obce určených pro osobní návštěvu

4.3

Úřední hodiny

Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvu

4.4

Telefonní čísla

Telefonní číslo na obecní úřad, případně na jednotlivé odbory

4.5

Čísla faxu

Číslo faxu na obecní úřad, případně na jednotlivé odbory

4.6

Adresa internetové stránky

Internetová adresa oficiálních stránek obce

4.7

Adresa e-podatelny

Všechny adresy elektronických podatelen s informacemi o účelu použití (včetně identifikátoru datové schránky)

4.8

Další elektronické adresy

Další elektronické adresy obce, případně jejich pracovníků, případně představitelů obce

5.

Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení, tedy číslo účtu a kód banky, případně další údaje, například specifický symbol, variabilní symboly dle pro určité druhy platby atp.

6.

Identifikační číslo

7.

DIČ

Daňové identifikační číslo

8.

Dokumenty

 

8.1

Seznamy hlavních dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů viz povinnost obcí dle § 5 odst. 2 InfZ

8.2

Rozpočet

Údaje o rozpočtu obce v aktuálním a uplynulém roce. Uvádí se rozpočet a později schválenározpočtováopatření

9.

Žádosti o informace

Postup pro získání informací, kam žádosti směřovat, jakým způsobem.

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Místo a způsob kde lze podat další žádosti či stížnosti, předkládat návrhy, podání, podněty atp.

11.

Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob pro podání opravných prostředků proti rozhodnutím obce, včetně všech požadavků kladených na osobu podávající opravný prostředek

12.

Formuláře

Seznam používaných formulářů s jejich označením a popisem, způsob a místo, kde lze formuláře získat

13.

Popisy postupů- návody pro řešení životních situací

Popisy postupů, které musí obec dodržovat při vyřizování žádostí, návrhů a jiných podání občanů, včetně příslušných lhůt

14.

Předpisy

 

14.1

Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, dle kterých obec postupujea rozhoduje, dle kterých poskytuje informace a které upravují práva občanů vůči obci

14.2

Vydané právní předpisy

Přehled právních předpisů vydaných obcí - obecně závazné vyhlášky, nařízení

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1

Sazebník úhrad za poskytování informací

Pokud obec požaduje úhradu nákladů v souvislosti s poskytnutím informací, musí sazebník zveřejnit.

15.2

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ v případě odvolání nebo stížnosti.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1

Vzory licenčních smluv

Vzory licenčních smluv podle § 14a InfZ, jsou-li k poskytování informací obcí potřebné

16.2

Výhradní licence

Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4InfZ

17.

Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zpráva obce o své činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 InfZ minimálně za poslední dva roky. Viz výše.

Sledujte nás i na sociálních sítích